Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIMODA

 

I.  Definicje


 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MiModa;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem mimoda.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MiModa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne


  

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: mimoda.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy MiModa, działający pod adresem: mimoda.pl, prowadzony jest przez Kaniew Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, Polska, NIP 554-293-36-01, REGON: 363202136, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000591195.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript;

b)  włączona obsługa JavaScript;

c)  włączona obsługa plików Cookies. 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MiModa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mimoda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


 

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. MiModa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MiModa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MiModa.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kaniew Sp. z o. o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MiModa,

f)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową mimoda.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

4.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MiModa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem..

4.8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mimoda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu..

 

V.  Dostawa


 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej DPD;

- Paczkomatów InPost;

- Kiosków RUCHu.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie pod adresem: Kaniew Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, Polska, Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić tylko gotówką. Nie przyjmujemy kart płatniczych. Koszty dostawy można sprawdzić na stronie sklepu "Koszty i sposoby wysyłki". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin przygotowania zamówienia przez sklep wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep zamówienia. Łączny czas otrzymania przesyłki od momentu złożenia przez Klienta zamówienia to suma czasu przygotowania zamówienia i czasu realizacji dostawy.

5.4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

 

VI.  Ceny i metody płatności


 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23 %), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem;

b) za pobraniem podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej bądź w paczkomacie (w tym przypadku może być pobierana dodatkowa opłata, wysokość której można sprawdzić tutaj);

c) zapłata kartą płatniczą lub przez szybkie płatności internetowe obsługiwane za pośrednictwem firm Przelewy24, DotPay, PayPal lub Płatności IAI S.A.;

d) osobiście gotówką w siedzibie firmy.

6.3. Termin zapłaty za zamówienie wynosi dla Klienta 5 dni robocze.

 

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy


 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), które powinno zostać wysłane na adres:

 

 

Kaniew Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, Polska

 

lub na adres e-mail: admin@mimoda.pl

 

 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub skorzystać z formularzy do pobrania, lecz nie jest to obowiązkowe. 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat Kaniew Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, admin@mimoda.pl, Telefon: +48 669 612 593

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Kaniew sp. z o. o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


 

8.1. MiModa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Kaniew Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, admin@mimoda.pl. MiModa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. MiModa nie jest producentem Towarów. MiModa nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Procedura złożenia Reklamacji szegółowo została opisana tutaj.

 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


 

9.1. MiModa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MiModa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklepu: ul. Jagiellońska 115/16, 85-027 Bydgoszcz, Polska lub pocztą elektroniczną na adres: admin@mimoda.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. MiModa. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 

10.1. Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

- Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

- Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

- Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego / Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10.3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

 

XI.  Program Partnerski


 

11.1. Sklep MiModa oprócz sprzedaży towarów proponuje swoim klientom współpracę na zasadach Programu Partnerskiego (PP). PP - to model współpracy sklepu z klientem - influencerem (np. blogerem, wydawcą treści), który w zamian za promowanie towarów sklepu w mediach (social media, blogi, YouTube, fora internetowe) otrzymuje prowizje.

11.2. Zasady tej współpracy zostały opisane w Regulaminie Programu Partnerskiego, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

 

XII. Dane osobowe i polityka prywatności. Obowiązki informacyjne


 

 

12.1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez KANIEW Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 115/16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591195, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5542933601, numer REGON: 363202136, która jest administratorem danych osobowych.

12.2. Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

12.3. W przypadku, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera (E-mail Newslettera i/lub SMS Newslettera).

12.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

12.5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie lub InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w Paczkomacie InPost, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. IAI S.A. z siedzibą w Szczecienie przy Aleja Piastów 30 - operator IdoSell Shop, oprogramowania sklepu intetnetowego dla którego dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu oraz MK Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, które prowadzi księgowość naszej spółki. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.

12.6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO". W tym celu powinien skontaktować się z KANIEW Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 115/16 lub admin@mimoda.pl

12.7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w punkcie 12.6. powyżej.

12.8. Spółka, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem postanowień art. 28 RODO.

12.9. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce dotycząca wykorzystania plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Polityka dotycząca cookies” (tutaj).

 

 

 

XIII.  Postanowienia końcowe


 

13.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MiModa a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

13.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel